Straż Miejska w Tczewie
Witamy w serwisie Straży Miejskiej w Tczewie. Dzisiejsza data: wtorek, 14 sierpnia 2018 roku, godz. 13:10
 
Straż Miejska w Tczewie

Komunikat specjalny: Chcesz dokonać zgłoszenia związanego z działaniami szkodliwymi, złamaniem prawa, porządku publicznego, itp lub masz jakieś uwagi? Zapraszamy na naszą stronę specjalną.

Telefon alarmowy
Prosimy dzwonić na jeden z wybranych numerów telefonów alarmowych. Oficer dyżurujący niezwłocznie przyjmie każde Państwa zgłoszenie, a następnie uruchomi odpowiednią procedurę.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE STRAŻNIKA W STRAŻY MIEJSKIEJ W TCZEWIE

Data dodania: czwartek, 19 lipca 2018 roku

 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE STRAŻNIKA W STRAŻY MIEJSKIEJ W TCZEWIE

1. Wymagania niezbędne:  ukończone 21 lat,  wykształcenie średnie,  uregulowany stosunek do służby wojskowej, Ponadto kandydat musi posiadać obywatelstwo polskie, korzystać z pełni praw publicznych, nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwa lub przestępstwa skarbowe, cieszyć się nienaganną opinią, posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku, to jest być sprawnym pod względem fizycznym i psychicznym. 2. Wymagania dodatkowe:  znajomość przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (tekst jednolity Dziennika Ustaw z 2018 roku, pozycja 928 ze zmianami) i ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dziennika Ustaw z 2018, pozycja 1260),  ukończony kurs podstawowy Strażnika Miejskiego,  znajomość jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym,  prawo jazdy kategorii B,  umiejętność obsługi komputera, praca w programie Windows, Microsoft Office (Word – edytor tekstów, Excel – arkusz kalkulacyjny). 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,  czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,  współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomoc w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,  zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,  ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,  współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,  doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,  informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,  konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy. Nie jest możliwe łączenie zatrudnienia w Urzędzie z wykonywaniem zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje się w ramach obowiązków służbowych. 4. Wymagane dokumenty:  podpisane odręcznie list motywacyjny oraz curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,  kserokopia książeczki wojskowej,  kserokopie świadectw pracy (zaświadczenie o zatrudnieniu),  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, zdobyte kwalifikacje i umiejętności,  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk kwestionariusza znajduje się na stronie internetowej www.bip.tczew.pl lub można go pobrać z Wydziału Organizacyjnego i Kadr – parter, pokój numer 2 w budynku przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 1),  oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności ,  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie lub pocztą na adres Urzędu: 83-110 Tczew, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko- strażnika w Straży Miejskiej w Tczewie .

Pocisk moździerzowy przy ul. Wilczej - ewakuowano mieszkańców

Data dodania: wtorek, 17 lipca 2018 roku

Pocisk moździerzowy przy ul. Wilczej - ewakuowano mieszkańców

W poniedziałek około godziny 20:00 służby ratownicze zostały poinformowane o znalezieniu niewypału na jednej z posesji przy ul. Wilczej. .Niezwłocznie skierowano na miejsce strażaków ,policję ,straż miejską i inne służby miejskie. Teren został zabezpieczony . Około 70 mieszkańców ewakuowano , część schroniła się u rodzin i znajomych , a pozostali spędzili noc w Szkole Podstawowej nr 5. W dniu dzisiejszym tj. 17 lipca prokuratura zdecydowała, że pocisk zostanie zabrany przez specjalistyczny oddział policji z Gdańska. Na chwilę obecną miejsce zdarzenie nadal zabezpieczają strażnicy miejscy.

Andrzej JachimowskiAndrzej Jachimowski
Komendant Straży Miejskiej w Tczewie, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 27.11.2007r.

Ryszard WegieraRyszard Wegiera
Z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Tczewie, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 15.04.1996r.

Jarosław StachowiczJarosław Stachowicz
Kierownik Referatu Straży Miejskiej, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 01.04.1997r.

Zbigniew ModerZbigniew Moder
Kierownik Referatu Monitoringu i Wykroczeń Straży Miejskiej, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 01.04.1997r.

Zobacz całą strukturę organizacyjną kliknij tutaj.

Obowiązki właścicieli nieruchomości w okresie zimowym

Data nadania: poniedziałek, 09 lutego 2015 roku
W związku z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (z późn. zm.) w zapisach prawa miejscowego /Uchwała nr XXVIII/232/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 stycznia 2013 r. (z późn. zm.) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tczewa
Całość ogłoszenia  |  Zobacz więcej ogłoszeń

© 2008 Straż Miejska w Tczewie
Strona główna  |  Aktualności  |  Akty prawne  |  Zgłoszenie interwencji lub uwagi  |  Struktura  |  Ogłoszenia i komunikaty